ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็น "สัญญาการใช้บริการที่เตรียมเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า" สัญญาการให้บริการมีผลเมื่อลูกค้ายินยอมกับข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงการใช้งาน

หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป

บทที่ 1 (วัตถุประสงค์)

ข้อตกลงนี้ได้ระบุขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดสิทธิ ภาระผูกพัน และความรับผิดชอบของบริษัท Ntori Corp. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ ”) และผู้ใช้บริการในการใช้บริการเกมผ่านอุปกรณ์มือถือ รวมถึงบริการเครือข่าย เว็บไซต์ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ


บทที่ 2 (คำจำกัดความ)

1.  คำจำกัดความที่ใช้ในข้อตกลงฉบับนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้

 1. “บริษัทฯ ” หมายถึงธุรกิจที่ให้บริการผ่านอุปกรณ์มือถือ
 2. "สมาชิก" หมายถึงบุคคลที่ทำสัญญาการใช้บริการตามข้อกำหนดนี้และบุคคลที่ใช้บริการของบริษัทฯ
 3. "สมาชิกชั่วคราว" หมายถึงผู้ใช้บริการเกมที่ใช้บริการโดยไม่เชื่อมต่อข้อมูลบัญชีกับบัญชีภายนอก (เช่น Google, Apple, Facebook) หรือโดยใช้โหมดการเข้าสู่ระบบแบบไม่ระบุชื่อ
 4. "อุปกรณ์มือถือ" หมายถึงอุปกรณ์ที่สามารถดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้งานเนื้อหาได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ, สมาร์ทโฟน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก (PDA), และแท็บเล็ต และอื่น ๆ
 5. "ข้อมูลบัญชี" หมายถึงข้อมูลที่สมาชิกได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เช่น หมายเลขสมาชิก, ข้อมูลบัญชีภายนอก, ข้อมูลอุปกรณ์, ชื่อเล่น, รูปโปรไฟล์, รายชื่อเพื่อน รวมถึงข้อมูลการใช้บริการเกม (ข้อมูลตัวละคร, ไอเทม, เลเวล ฯลฯ) และข้อมูลการชำระเงินสำหรับค่าบริการ
 6. "เนื้อหา" หมายถึงเนื้อหาภายในทั้งหมดที่บริษัทฯ ผลิตในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้บริการบนอุปกรณ์มือถือทั้งเนื้อหาที่เสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย (เช่น เกมและบริการเครือข่าย, แอปพลิเคชัน, สกุลเงินในเกม, ไอเทมเกม เป็นต้น)
 7. “ตลาดเสรี” หมายถึงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถติดตั้งและซื้อเนื้อหาเกมบนอุปกรณ์มือถือได้
 8. "แอปพลิเคชัน" หมายถึงโปรแกรมใด ๆ
 9. "บริการเกม" หมายถึงบริการที่บริษัทฯ

2.  นิยามของคำศัพท์ที่ใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขที่นอกเหนือจากข้อกำหนดในย่อหน้าที่ 1 จะกำหนดโดยกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบริการ เรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้จะเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการค้าที่เหมาะสม


บทที่ 3 (การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และอื่น ๆ)

1.  บริษัทฯ จะแสดงเนื้อหาดังข้อต่อไปนี้ภายในบริการเกมเพื่อความสะดวกในการเข้าใจของสมาชิก ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านหน้าที่เกี่ยวข้องได้

 1. ชื่อบริษัทฯ และผู้แทนอย่างเป็นทางการ
 2. ที่อยู่บริษัทฯ (รวมถึงที่อยู่ที่สามารถรับการร้องเรียนจากสมาชิกได้)
 3. เบอร์ติดต่อ, ที่อยู่อีเมล
 4. หมายเลขจดทะเบียนบริษัทฯ
 5. หมายเลขจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 6. นโยบายความเป็นส่วนตัว
 7. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ


บทที่ 4 (ผลบังคับใช้และการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข)

1.  บริษัทฯ จะเผยแพร่เนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ภายในบริการเกมหรือบนหน้าที่เกี่ยวข้องหรือในคาเฟ่ทางการ เพื่อให้สมาชิกทราบ ในกรณีที่เป็นเนื้อหาสำคัญ เช่น การระงับบริการ การยกเลิกการเป็นสมาชิก การคืนเงิน การยกเลิกหรือยุติสัญญา และคำปฏิเสธความรับผิดชอบของบริษัทฯ จะถูกระบุอย่างชัดเจนด้วยตัวหนังสือหนา สีที่แตกต่างกัน สัญลักษณ์ เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกเข้าใจได้อย่างง่ายดายผ่านหน้าที่เกี่ยวข้องเฉพาะ และอื่น ๆ

2.  บริษัทฯ สามารถแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ภายในขอบเขตที่ไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น "กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์", "กฎหมายว่าด้วยการควบคุมข้อกำหนดและเงื่อนไข", "กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม", "กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูล", "กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมเนื้อหา"

3.  เมื่อบริษัทฯ แก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ จะแจ้งสมาชิกอย่างน้อย 7 วันก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยระบุวันที่มีผลบังคับใช้ รายละเอียดการแก้ไข และเหตุผลในการแก้ไข ภายในบริการเกม หน้าที่เกี่ยวข้อง หรือในคาเฟ่ทางการ ทั้งนี้ หากเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งสมาชิกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่มีผลบังคับใช้โดยใช้วิธีเดียวกันที่กล่าวมาข้างต้น ในกรณีนี้บริษัทฯ จะระบุเนื้อหาก่อนการแก้ไขและหลังการแก้ไขอย่างชัดเจนในรูปแบบที่ทำให้สมาชิกเข้าใจได้อย่างง่ายดาย

4.  มื่อบริษัทฯ แก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข จะตรวจสอบการยินยอมเกี่ยวกับการใช้งานข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขหลังจากแจ้งเตือนเนื้อหาที่แก้ไขแล้ว หากบริษัทฯ ได้แจ้งเตือนตามที่ได้กล่าวถึงในข้อ 3 จะรวมถึงประกาศว่า หากสมาชิกไม่แสดงเจตจำนงที่จะยินยอมหรือปฏิเสธข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขให้ถือว่าได้ยินยอมแล้ว หากสมาชิกไม่แสดงความไม่ยินยอมกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขภายในวันที่มีผลบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ จะถือว่าสมาชิกได้ยินยอมกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขแล้ว หากสมาชิกไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไข ทั้งบริษัทฯ และสมาชิกสามารถเลือกยุติสัญญาการใช้บริการได้

5.  บริษัทฯ ใช้มาตรการเพื่อให้สมาชิกสามารถถามคำถามและคำตอบกับบริษัทฯ เกี่ยวกับเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้


บทที่ 5 (การทำสัญญาการใช้บริการและการบังคับใช้)

1.  สัญญาการใช้บริการถูกทำสัญญาเมื่อบุคคลที่ต้องการเป็นสมาชิก (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้สมัครสมาชิก") ยอมรับข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้และสมัครใช้บริการ และบริษัทฯ อนุมัติการสมัครเช่นนั้น

2.  โดยหลักการแล้วบริษัทฯ มักจะอนุมัติการสมัครของผู้สมัครสมาชิก ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธการอนุมัติการสมัครใช้บริการที่ตรงตามหนึ่งในเกณฑ์ต่อไปนี้

 1. ในกรณีที่ระบุข้อความอันเป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการสมัครใช้บริการ
 2. ในกรณีที่ใช้บริการด้วยวิธีที่ผิดปกติหรือทางอ้อมในประเทศที่บริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการ
 3. ในกรณีที่สมาชิกทำการสมัครโดยมีเจตนาที่จะดำเนินการที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น "กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม" และอื่น ๆ
 4. ในกรณีที่สมาชิกทำการสมัครโดยมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและขัดต่อกฎระเบียบหรือประเพณีของสังคม
 5. ในกรณีที่มีเจตนาใช้บริการเกมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้อง
 6. ในกรณีที่มีเจตนาใช้บริการเกมเพื่อแสวงหาผลกำไร
 7. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยได้รับความยินยอม (หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, ชื่อ, บัญชี, ที่อยู่ IP ฯลฯ) เป็นเท็จหรือขโมยตัวตนของบุคคลอื่น
 8. ผู้ใช้จะต้องระบุชื่อจริงและข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อสมัครใช้งานตามที่ระบุในข้อ 1 ในกรณีที่ระบุชื่อจริงเท็จหรือข้อมูลการระบุตัวตนเท็จหรือใช้ชื่อของผู้อื่น ผู้ใช้จะไม่สามารถอ้างสิทธิของสมาชิกตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ และบริษัทฯ อาจยกเลิกหรือยุติการสมัครใช้งานโดยไม่มีการคืนเงิน
 9. ในกรณีที่การอนุมัติถูกตัดสินว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากเหตุผลอื่น ๆ ที่คล้ายกับที่ได้กล่าวไว้ในแต่ละข้อก่อนหน้านี้

3.  บริษัทฯ อาจเลื่อนการอนุมัติไปจนกว่าเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งต่อไปนี้จะได้รับการแก้ไข

 1. เมื่อสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ ไม่พร้อมใช้งาน ไม่สนับสนุนอุปกรณ์มือถือหรือมีอุปสรรคทางเทคนิค
 2. เมื่อเกิดความขัดข้องหรือการชำระค่าบริการ,การชำระเงินล้มเหลว
 3. เมื่อยากต่อการตัดสินในการอนุมัติการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานเนื่องจากเหตุผลที่สอดคล้องกันที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

4.  บริษัทฯ อนุญาตให้สมาชิกสามารถใช้บริการได้ทันทีหากไม่มีส่วนใดต้องระงับหรือปฏิเสธการใช้บริการหลังจากยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไข ทั้งนี้ หากเรื่องตามข้อ 2 ได้รับการยืนยันในภายหลัง การใช้งานอาจถูกจำกัดหรืออาจยุติสัญญาตามบทบัญญัติของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ และส่งผลให้สมาชิกสูญเสียสิทธิ์ในการใช้บริการที่ต้องชำระเงิน และไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้

5.  เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน บริษัทฯ อาจจัดให้มีฟังก์ชั่นสมาชิกชั่วคราว (บัญชีเกสต์) สำหรับใช้บริการเกม ในกรณีที่สอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้ในขณะที่ใช้ฟังก์ชั่นสมาชิกชั่วคราว ข้อมูลบัญชีอาจถูกลบหรือไม่สามารถตรวจสอบประวัติได้ และข้อมูลบัญชีของบริการเกมที่ใช้ผ่านฟังก์ชั่นสมาชิกชั่วคราวจะไม่สามารถเชื่อมหรือถ่ายโอนในภายหลัง ในกรณีนี้บริษัทฯ ไม่รับประกันการกู้คืนข้อมูลบัญชีและไม่รับผิดชอบในเรื่องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ

 1. หากบัญชีสมาชิกชั่วคราวสูญหายเนื่องจากการเปลี่ยนอุปกรณ์มือถือ
 2. หากบัญชีสมาชิกชั่วคราวสูญหายเนื่องจากการปรับเปลี่ยนหรือรีเซ็ตอุปกรณ์มือถือ
 3. หากบัญชีสมาชิกชั่วคราวสูญหายเนื่องจากการลบเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น แอปพลิเคชัน ออกจากอุปกรณ์มือถือ


บทที่ 6 (กฎนอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไข)

1.  สิ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการตีความของข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมาย "กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์", "กฎหมายว่าด้วยการควบคุมข้อกำหนดและเงื่อนไข", "กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม", "กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูล", "กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมเนื้อหา" ฯลฯ


บทที่ 7 (นโยบายการให้บริการ)

1.  เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงนี้ บริษัทฯ อาจกำหนดเนื้อหาที่จำเป็นและระบุขอบเขตที่เป็นรายละเอียดในข้อตกลงนี้เป็นหลักการในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการเกม (ต่อไปนี้เรียกว่า "นโยบายการให้บริการ")

2.  บริษัทฯ เผยแพร่เนื้อหาของนโยบายการดำเนินงานภายในบริการเกมหรือบนหน้าที่เกี่ยวข้องหรือคาเฟ่อย่างเป็นทางการเพื่อให้สมาชิกทราบถึงข้อมูล

3.  การปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินการให้ปฏิบัติตามที่ระบุในบทที่ 4 ข้อที่ 3 ทั้งนี้ หากการแก้ไขนโยบายการดำเนินการตรงกับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยวิธีที่ระบุในข้อ 2

 1. หากแก้ไขเรื่องที่ได้รับมอบหมายโดยระบุขอบเขตไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นการเฉพาะ
 2. หากมีการแก้ไขเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์และหน้าที่ของสมาชิก
 3. หากเนื้อหาของนโยบายการดำเนินการไม่แตกต่างจากเนื้อหาที่ระบุในข้อตกลง และการแก้ไขนโยบายการดำเนินการอยู่ในขอบข่ายที่สมาชิกสามารถคาดเดาได้


หมวดที่ 2 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บทที่ 8 (การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งาน)

1.  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เรื่องการคุ้มครองและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ใช้ไม่ได้กับบริการอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงนอกเหนือจากบริษัทฯ ให้บริการ

2.  ชื่อเล่น รูปภาพตัวละคร ข้อมูลสถานะ และอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอาจถูกเปิดเผย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของบริการ

3.  บริษัทฯ ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม เว้นแต่จะมีการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นจากความผิดของสมาชิกเอง


หมวดที่ 3 ภาระผูกพันของคู่สัญญาในสัญญาการใช้งาน

บทที่ 9 (ภาระผูกพันของบริษัทฯ )

1.  บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามการใช้สิทธิ์และการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วยความซื่อสัตย์

2.  บริษัทฯ ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลเครดิต) เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้บริการได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งเปิดเผยและปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3.  บริษัทฯ ไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

4.  บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการซ่อมแซมหรือกู้คืนการทำงานของอุปกรณ์ที่อาจเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการปรับปรุงบริการเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ยกเว้นในกรณีที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน ความบกพร่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ฯลฯ


บทที่ 10 (ภาระผูกพันของสมาชิก)

1.  สมาชิกจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัทฯ

 1. ให้ข้อมูลเท็จเมื่อสมัครใช้บริการหรืออัปเดตข้อมูลสมาชิก
 2. การซื้อขาย บริจาค หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินทางไซเบอร์ (ID, ตัวละคร, ไอเทม, เงินในเกม ฯลฯ) ผ่านบริการที่บริษัทฯ ไม่ได้จัดให้ หรือด้วยวิธีการที่ไม่ปกติ
 3. การแอบอ้างเป็นพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ
 4. การโพสต์หรือส่งอีเมลโดยแอบอ้างชื่อผู้อื่น แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือแอบอ้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
 5. แอบอ้างใช้บัตรเครดิต, โทรศัพท์มือถือ, บัญชีธนาคาร, หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของบุคคลอื่นเพื่อซื้อเนื้อหาที่เสียค่าใช้จ่าย
 6. การใช้งาน ID และรหัสผ่านของสมาชิกคนอื่น ๆ หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ๆ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอื่น ในทางที่ไม่ถูกต้อง
 7. การเก็บรวบรวม⋅สำรอง⋅โพสต์ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 8. การใช้บริการอย่างไม่เหมาะสม เช่น การพนันหรือชักจูงให้เกิดการพนัน, การแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูลลามกและการแชร์ลิงก์เว็บไซต์ลามก, การส่งหรือเผยแพร่คำพูด เสียง ตัวอักษร ภาพวาด รูปถ่าย หรือวิดีโอที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกอับอาย กลัวหรือเกลียดชัง หรือการใช้บริการอย่างไม่เหมาะสมอื่น ๆ
 9. การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น เพื่อแสวงหาผลกำไร การค้า การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการเมือง การหาเสียงเลือกตั้ง ฯลฯ
 10. การทำซ้ำ, แจกจ่าย, หรือส่งเสริมข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้บริการด้วยการใช้ข้อบกพร่องที่รู้จักหรือไม่รู้จักเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือใช้ในทางธุรกิจ
 11. การหลอกลวงผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นจากการใช้บริการของบริษัทฯ
 12. การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือของผู้อื่น หรือการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
 13. การส่งหรือเผยแพร่ข้อมูล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ที่ผิดกฎหมาย หรือการส่งและเผยแพร่โดยใช้ไวรัส รหัสคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อรบกวนการทำงานปกติของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารไฟฟ้าโดยตั้งใจ
 14. การเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ การเพิ่มหรือใส่โปรแกรมอื่น ๆ ลงในแอปพลิเคชัน แฮ็กหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับเซิร์ฟเวอร์ เผยแพร่หรือเปลี่ยนซอร์สโค้ดหรือข้อมูลแอปพลิเคชัน สร้างเซิร์ฟเวอร์แยกต่างหาก หรือเปลี่ยนแปลงและลอกเลียนส่วนของเว็บไซต์โดยพลการ
 15. การกระทำที่ละเมิดนโยบายการให้บริการและการกระทำตามบทที่ 5 ข้อที่ 2 ของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้
 16. การกระทำที่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือขัดต่อจารีตประเพณีอันดีงามและบรรทัดฐานทางสังคมอื่น ๆ

2.  สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการบัญชีและอุปกรณ์มือถือของตน และไม่ควรอนุญาตให้ผู้อื่นใช้งาน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความประมาทในการจัดการอุปกรณ์มือถือหรือการยินยอมให้ผู้อื่นใช้

3.  สมาชิกต้องตั้งค่าและจัดการฟังก์ชันรหัสผ่านการชำระเงินเพื่อป้องกันการทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องในแต่ละตลาดเสรี บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทของสมาชิก

4.  บริษัทฯ อาจกำหนดรายละเอียดเฉพาะที่ระบุดังด้านล่างนี้และสมาชิกต้องปฏิบัติตามนั้น

 1. ชื่อบัญชีของสมาชิก ชื่อตัวละคร ชื่อกิลด์ และชื่ออื่น ๆ ที่ใช้ในเกม
 2. เนื้อหาแชตและวิธีการ
 3. การใช้งานกระดานข่าวและวิธีการใช้บริการ
 4. นโยบายบริการความร่วมมือกับแพลตฟอร์มโมบายภายนอก


หมวดที่ 4 การใช้บริการและข้อจำกัดในการใช้งาน

บทที่ 11 (การให้บริการ)

1.  บริษัทฯ จะให้สมาชิกที่ทำสัญญาการใช้งานตามข้อกำหนดในบทที่ 5 เข้าถึงบริการได้ทันที ทั้งนี้ สำหรับบางบริการ บริษัทฯ อาจเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ระบุตามความจำเป็นของบริษัทฯ

2.  บริษัทฯ อาจให้บริการเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในข้อตกลงนี้พร้อมกับให้บริการเกม

3.  บริษัทฯ อาจแบ่งระดับสมาชิกและกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น เวลาการใช้งาน ความถี่ และขอบเขตของบริการที่จะมีการบังคับใช้เพื่อสร้างความแตกต่างในการใช้บริการ


บทที่ 12 (การใช้บริการ)

1.  บริการเกมจะให้บริการตามนโยบายปฏิบัติของบริษัทฯ ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะแจ้งเวลาให้บริการเกมด้วยวิธีที่เหมาะสมบนหน้าจอเริ่มต้นของแอปพลิเคชันเกมหรือที่ประกาศ

2.  บริษัทฯ สามารถระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีดังต่อไปนี้ได้โดยไม่คำนึงถึงข้อที่ 1 ในกรณีนี้บริษัทฯ จะประกาศเหตุผลและระยะเวลาของการระงับบริการที่หน้าจอเริ่มต้นของแอปพลิเคชันเกมหรือประกาศบริการเกม ทั้งนี้ หากมีเหตุผลเร่งด่วนที่ไม่สามารถประกาศล่วงหน้าได้ บริษัทฯ อาจแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 1. เมื่อมีความจำเป็นสำหรับการทำงานของระบบ เช่น การตรวจสอบระบบเป็นประจำ/ชั่วคราว/ฉุกเฉิน การขยายและเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ ความไม่เสถียรของเครือข่าย เป็นต้น
 2. กรณีไม่สามารถให้บริการตามปกติได้เนื่องจากไฟฟ้าดับ, สิ่งอำนวยความสะดวกขัดข้อง, ความแออัดของการใช้บริการ, การซ่อมแซมระบบหรือปิดปรับปรุงของผู้ให้บริการโทรคมนาคม เป็นต้น
 3. ในกรณีที่สถานการณ์อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สงคราม ภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉินระดับชาติ เป็นต้น

3.  บริษัทฯ จะให้บริการผ่านแอปพลิเคชันที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุปกรณ์มือถือหรือเครือข่าย สมาชิกสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันหรือใช้เครือข่ายเพื่อใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายได้

4.  สำหรับเนื้อหาที่เสียค่าใช้จ่าย สมาชิกจำเป็นต้องชำระเงินตามราคาที่ระบุในบริการนั้นเพื่อใช้บริการได้ เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือใช้บริการผ่านเครือข่าย อาจมีค่าธรรมเนียมแยกต่างหากที่กำหนดโดยผู้ให้บริการมือถือที่สมัครเป็นสมาชิก

5.  สำหรับบริการที่ให้บริการผ่านการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันหรือผ่านเครือข่าย จะถูกให้บริการให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของอุปกรณ์มือถือหรือเครือข่ายโทรคมนาคม การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มือถือ การเปลี่ยนหมายเลขหรือการใช้บริการโรมมิ่งต่างประเทศ อาจทำให้เนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

6.  สำหรับบริการที่ให้บริการผ่านการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันหรือผ่านเครือข่ายอาจมีการทำงานในพื้นหลัง ซึ่งอาจเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามคุณสมบัติของบริการและเครือข่าย และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีนี้

7.  แม้จะดำเนินการตามบทที่ 1 หากการให้บริการถูกห้ามหรือจำกัดในเวลาหรือวิธีการเฉพาะในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบการปฏิบัติตามสมาคมธุรกิจ ฯลฯ บริการนั้นอาจไม่ได้ให้บริการ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้


บทที่ 13 (การเปลี่ยนแปลงและการระงับบริการ)

1.  บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงบริการตามความจำเป็นด้านการดำเนินการหรือทางเทคนิคเพื่อให้บริการเกมราบรื่น และจะแจ้งข้อมูลดังกล่าวในบริการเกมก่อนการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตเร่งด่วน เช่น การแก้ไขบัค และข้อผิดพลาด หรือไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ อาจได้รับแจ้งในภายหลัง

2.  บริษัทฯ อาจระงับบริการทั้งหมดหากเป็นการยากที่จะให้บริการเกมต่อไปเนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจที่สำคัญ เช่น การโอนธุรกิจ การแบ่งส่วน การควบรวมกิจการ ฯลฯ ในกรณีเช่นนี้ วันที่ระงับ เหตุผลในการระงับ เงื่อนไขการชดเชย ฯลฯ จะแจ้งบนหน้าจอเริ่มต้นของแอปพลิเคชันเกมหรือบนหน้าที่เกี่ยวข้องกันภายใน 30 วันก่อนวันที่ระงับ และสมาชิกจะได้รับแจ้ง โดยวิธีการของบทที่ 27 ข้อที่ 1

3.  ในกรณีของข้อที่ 2 บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินสำหรับไอเทมที่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ได้ถูกใช้งานหรือยังมีระยะเวลาการใช้งานคงเหลือตามที่ระบุในบทที่ 24 ข้อ 3


บทที่ 14 (การรวบรวมข้อมูล ฯลฯ)

1.  บริษัทฯ อาจสำรองและจัดเก็บเนื้อหาของการสนทนาระหว่างสมาชิกได้ และมีเพียงบริษัทฯ เท่านั้นที่เป็นเจ้าของข้อมูลนี้ บริษัทฯ สามารถดูข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างสมาชิก กระบวนการทางแพ่ง หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของเกม โดยบุคคลที่สามสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ตามอำนาจที่ได้รับตามกฎหมาย

2.  หากบริษัทฯ หรือบุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลการสนทนาตามข้อที่ 1 บริษัทฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าถึงเหตุผลและขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน การจัดการ การตรวจสอบหรือการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการกระทำตามบทที่ 10 ข้อที่ 1 บริษัทฯ อาจแจ้งให้ทราบในภายหลัง

3.  บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของอุปกรณ์มือถือของสมาชิก (เช่น การตั้งค่า, สเปก, ระบบปฏิบัติการ, เวอร์ชัน เป็นต้น) ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการดำเนินการและปรับปรุงคุณภาพบริการและความเสถียรของบริการ

4.  บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกเพื่อการปรับปรุงบริการและการแนะนำบริการต่อสมาชิก ซึ่งสมาชิกอาจยอมรับหรือปฏิเสธคำขอนี้ได้ และเมื่อบริษัทฯ ส่งคำขอ สมาชิกจะได้รับแจ้งว่าคำขอดังกล่าวนั้นสามารถปฏิเสธได้


บทที่ 15 (การให้บริการโฆษณา)

1.  บริษัทฯ อาจเผยแพร่โฆษณาในบริการเกมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริการ นอกจากนี้ข้อมูลโฆษณาอาจถูกส่งถึงสมาชิกที่ยินยอมผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บริการข้อความ (LMS/SMS) การแจ้งเตือนแบบพุช ในกรณีนี้สมาชิกสามารถปฏิเสธการรับข้อมูลโฆษณาได้ทุกเมื่อและบริษัทฯ จะไม่ส่งข้อมูลโฆษณาให้แก่สมาชิกที่ปฏิเสธการรับ

2.  บริษัทฯ อาจเชื่อมโยงไปยังโฆษณาหรือบริการที่ถูกนำเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านแบนเนอร์หรือลิงก์ในบริการที่บริษัทฯ จัดหา

3.  ตามข้อ 2 การเชื่อมต่อไปยังโฆษณาหรือบริการที่ถูกนำเสนอโดยบุคคลที่สามไม่ใช่ขอบเขตการให้บริการของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่รับประกันความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ฯลฯ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมาชิก ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ทำให้เกิดความเสียหายโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหาย จะถือว่าไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ด้านหน้า


บทที่ 16 (การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิอื่น ๆ)

1.  ลิขสิทธิ์และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการเกม หน้าเว็บชุมชน และเนื้อหาภายใน SNS ที่สร้างขึ้นเป็นของบริษัทฯ

2.  สมาชิกไม่สามารถทำสำเนา ส่งถ่าย หรือใช้ข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการเกมที่บริษัทฯ ให้บริการที่มีลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการนั้นๆ ในรูปแบบการทำสำเนา การส่งถ่าย หรือวิธีการอื่น ๆ (รวมถึงการแก้ไข เผยแพร่ จัดแสดง แจกจ่าย ออกอากาศ การสร้างผลงานอื่นๆ ที่เกิดจากผลงานดัดแปลง ฯลฯ) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือให้บุคคลอื่นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการนั้นๆ ล่วงหน้า

3.  สมาชิกยอมรับให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "เนื้อหาผู้ใช้") เช่น การสื่อสารที่รวมถึงข้อความสนทนาหรืออัปโหลดผ่านบริการเกมหรือแอปพลิเคชันเกม รูปถ่าย เสียง ฯลฯ ที่ปรากฏในเกมหรือบริการเกม ด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. การใช้ เปลี่ยนรูปแบบการแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ของเนื้อหาผู้ใช้งานดังกล่าว (การเผยแพร่ การทำซ้ำ การแสดง การส่งต่อ การแจกจ่าย การออกอากาศ การสร้างผลงานดัดแปลง ฯลฯ สามารถใช้ได้ในรูปแบบใดก็ได้ และไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลา และภูมิภาคที่ใช้งาน)
 2. ห้ามขาย ให้เช่า หรือถ่ายโอนเนื้อหาผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้งานที่สร้างเนื้อหาผู้ใช้

4.  บริษัทฯ จะไม่ใช้เนื้อหาผู้ใช้ที่ไม่ได้ปรากฎในเกมและไม่ได้รวมเข้ากับบริการเกม (เช่น โพสต์บนกระดานข่าวทั่วไป ฯลฯ) โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากสมาชิก และสมาชิกสามารถลบเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

5.  บริษัทฯ อาจลบ ย้าย หรือปฏิเสธการลงทะเบียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพิจารณาแล้วว่าการโพสต์โดยสมาชิกในบริการเข้าข่ายการกระทำต้องห้ามตามบทที่ 10 ข้อที่ 1

6.  สมาชิกที่ผลประโยชน์ทางกฎหมายถูกละเมิดโดยข้อมูลที่โพสต์บนกระดานข่าวที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ อาจร้องขอให้บริษัทฯ ลบหรือขอแย้งข้อมูล ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นและแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบโดยทันที

7.  ข้อนี้มีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการให้บริการเกม และยังคงมีผลบังคับใช้แม้หลังจากยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้ว


บทที่ 17 (การซื้อ, ระยะเวลาการใช้งาน, และการใช้เนื้อหาที่ต้องชำระเงิน)

1.  เนื้อหาแบบชำระเงินที่ซื้อโดยสมาชิกภายในบริการเกมนั้นมาจากข้อมูลบัญชีของสมาชิก และสามารถใช้ได้บนอุปกรณ์มือถือที่มีการดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปพลิเคชันด้วยบัญชีเท่านั้น สมาชิกชั่วคราวสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีสมาชิกชั่วคราวหลังจากดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปพลิเคชันเท่านั้น

2.  ระยะเวลาการใช้เนื้อหาแบบชำระเงินที่ซื้อโดยสมาชิกจะเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ณ เวลาที่ซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ระงับการบริการตามบทที่ 13 ข้อที่ 2 ระยะเวลาของการใช้เนื้อหาที่ต้องชำระเงินโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนจะเป็นไปจนถึงวันและเวลาที่ได้ประกาศแจ้งการระงับบริการ

3.  ในกรณีของการแลกเปลี่ยนสำหรับเนื้อหาอื่นในบริการหรือการใช้สินค้าและเนื้อหา อาจถูกนำเสนอผ่านการชำระเงินหรือให้ฟรีขึ้นอยู่กับการใช้บริการ เมื่อใช้สินค้าและเนื้อหาในเกม สิ่งที่จัดหาให้ผ่านการชำระเงินจะได้รับความสำคัญก่อน หากมีการระบุลำดับความสำคัญการใช้งานแยกต่างหากในบริการ จะใช้ตามลำดับความสำคัญ


บทที่ 18 (ข้อจำกัดในการใช้บริการสำหรับสมาชิก)

1.  สมาชิกไม่ควรกระทำการที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือฝ่าฝืนหน้าที่ตามบทที่ 10 และในกรณีของการกระทำดังกล่าว บริษัทฯ สามารถดำเนินการจำกัดสิทธิการใช้บริการของสมาชิกตามรายละเอียดที่กำหนดตามหมวดหมู่ย่อยดังต่อไปนี้ การดำเนินการจำกัดสิทธิการใช้บริการของสมาชิกรวมถึงการระงับการใช้บริการ เช่น การลบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ) และมาตราการอื่น ๆ เหตุผลและขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการจำกัดการใช้งานนั้นถูกกำหนดไว้ในนโยบายการดำเนินงานของแต่ละเกมตามบทที่ 19 ข้อที่ 1

 1. จำกัดสิทธิในการแชตหรือสิทธิอื่น ๆ ในระยะเวลาที่กำหนด
 2. การจำกัดการใช้งานตัวละคร: จำกัดการใช้งานตัวละครของสมาชิกในระยะเวลาที่กำหนดหรือถาวร
 3. การจำกัดการใช้งานบัญชี: จำกัดการใช้งานบัญชีสมาชิกในในระยะเวลาที่กำหนดหรือถาวร
 4. การจำกัดการใช้งานสมาชิก: จำกัดการใช้งานบริการเกมของสมาชิกในระยะเวลาที่กำหนดหรือถาวร

2.  หากสมาชิกละเมิดภาระผูกพันตามบบที่ 10 และข้อจำกัดการใช้งานในข้อที่ 1 สมาชิกอาจสูญเสียสิทธิ์ในการใช้บริการแบบชำระเงินเนื่องจากการจำกัดการใช้งาน และไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนหรือค่าเสียหายได้

3.  บริษัทฯ อาจระงับการใช้บริการของบัญชีจนกว่าการตรวจสอบเหตุผลต่อไปนี้จะเสร็จสิ้น

 1. เมื่อได้รับรายงานที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าบัญชีถูกแฮ็กหรือถูกขโมย
 2. เมื่อเข้าข่ายเป็นผู้ใช้โปรแกรมที่ผิดกฎหมายหรือใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ เป็นต้น
 3. ในกรณีที่จำเป็นต้องมีมาตรการชั่วคราวสำหรับการใช้บริการเนื่องจากนโยบายการดำเนินงานเกมอื่น ๆ และเหตุผลที่สอดคล้องกับแต่ละข้อย่อย
 4. เมื่อผู้ใช้ถูกตรวจพบการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการพนัน บริษัทฯ เกมสามารถระงับบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำไร (ลบเงินเกม) ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ เกมเก็บรักษาข้อมูล

4.  บริษัทฯ อาจจำกัดวิธีการใช้งาน เวลาใช้งาน และจำนวนครั้งในการใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกเล่นเกมมากเกินไป และอาจใช้โปรแกรมคุ้มครองผู้ใช้ตามระดับของการเล่นเกมที่มากเกินไปโดยสมาชิก สมาชิกอาจจะถูกจำกัดการใช้งานเกมตามระดับของโปรแกรมคุ้มครองผู้ใช้ และหากสมาชิกปฏิเสธการใช้โปรแกรมคุ้มครองผู้ใช้ บริษัทฯ อาจยกเลิกการให้บริการเกม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายโปรแกรมป้องกันผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ในนโยบายเกี่ยวกับโปรแกรมการคุ้มครองผู้ใช้


บทที่ 19 (เหตุผลและกระบวนการในการจำกัดการใช้งาน)

1.  บริษัทฯ กำหนดเหตุผลและขั้นตอนเฉพาะสำหรับมาตรการจำกัดการใช้งานตามบทที่ 18 ข้อที่ 1 เป็นนโยบายการดำเนินงานโดยพิจารณาจากเนื้อหา ระดับ ความถี่ และผลลัพธ์ของการกระทำต้องห้ามตามบทที่ 10 ข้อที่ 1

2.  หากบริษัทฯ ใช้มาตรการจำกัดการใช้งานตามที่กำหนดไว้ในบทที่ 18 ข้อที่ 1 บริษัทฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อย่อยดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วน บริษัทฯ อาจแจ้งให้ทราบทีหลังได้

 1. เหตุผลในการจำกัดการใช้งาน
 2. ประเภทและระยะเวลาของการจำกัดการใช้งาน
 3. วิธีการยื่นคำร้องคัดค้านเรื่องการจำกัดการใช้งาน


บทที่ 20 (ขั้นตอนการยื่นคำร้องที่เกี่ยวเนื่องกับการจำกัดการใช้งาน)

1.  สมาชิกที่ต้องการคัดค้านการจำกัดการใช้งานจากบริษัทฯ จะต้องยื่นคำร้องคัดค้านที่ระบุเหตุผลการคัดค้านภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว โดยยื่นคำร้องคัดค้านด้วยวิธีการเขียนหรือส่งทางอีเมลหรือวิธีการอื่น ๆ ที่เทียบเท่าให้แก่บริษัทฯ

2.  บริษัทฯ จะต้องให้คำตอบเกี่ยวกับเหตุผลการคัดค้านภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคำร้องคัดค้านตามข้อที่ 1 โดยใช้วิธีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือส่งทางอีเมลหรือวิธีการอื่น ๆ ที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจแจ้งเหตุผลและกำหนดการดำเนินการให้สมาชิกทราบเมื่อไม่สามารถให้คำตอบภายในระยะเวลาดังกล่าวได้

3.  ในกรณีที่เหตุผลการคัดค้านมีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ จะดำเนินการตามเหตุผลการคัดค้านนั้น


หมวดที่ 5 การยกเลิกการซื้อ ขอเงินคืนจากการชำระเงินผิดพลาด และยกเลิกสัญญาการใช้งาน

บทที่ 21 (การชำระเงิน)

1.  ตามหลักการแล้วการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินค่าเนื้อหาที่ซื้อจะเป็นไปตามวิธีหรือนโยบายที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และผู้ให้บริการตลาดเสรีกำหนด รวมถึงวงเงินของวิธีชำระเงินแต่ละแบบก็อาจมีการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐบาล และตามที่บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการตลาดเสรีกำหนดเช่นกัน

2.  ในกรณีที่ชำระค่าเนื้อหาจากต่างประเทศ ราคาที่แสดงในร้านค้าเกม หรืออื่น ๆ อาจแตกต่างจากยอดที่เรียกเก็บจริงเนื่องจากอัตราแลกเงินและค่าธรรมเนียม


บทที่ 22 (การยกเลิกการซื้อ และอื่น ๆ)

1.  สมาชิกที่ทำสัญญาซื้อเนื้อหาแบบเสียเงินกับบริษัทฯ สามารถยกเลิกการซื้อได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าอื่นใด ได้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ตกลงซื้อหรือวันที่ใช้งานเนื้อหาได้

2.  กรณีที่ตรงตามรายการต่อไปนี้ สมาชิกจะไม่สามารถยกเลิกการซื้อได้ตามข้อที่ 1 เนื่องจากขัดกับความตั้งใจของบริษัทฯ ยกเว้นกรณีของรายการซื้อที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สามารถแบ่งแยกได้ และเป็นเนื้อหาที่ไม่ตรงตามรายการด้านล่างนี้

 1. เนื้อหาแบบเสียเงินที่มีผลหรือถูกใช้ทันทีที่ซื้อ
 2. เนื้อหาที่ถูกใช้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมไปแล้วในกรณีที่มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้
 3. กรณีที่มีการเปิดเนื้อหาที่สามารถตรวจสอบหรือกำหนดผลประโยชน์หลังจากเปิดไปแล้ว
 4. กรณีของเนื้อหาที่ขายเป็นเซ็ตและไม่สามารถเรียกคืนทั้งหมดได้เนื่องจากใช้ไปแล้วส่วนหนึ่ง
 5. เนื้อหาที่ผู้เล่นไม่ได้ซื้อเองแต่ได้รับเป็นของขวัญจากผู้อื่น
 6. เนื้อหาที่ชำรุดหรือเสียหายไม่ว่าจะเพียงส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วยสาเหตุที่ผู้เล่นต้องรับผิดชอบเอง
 7. เนื้อหาที่ได้รับเกินไปจากที่ซื้อและใช้ไปแล้วส่วนหนึ่ง (เช่น ทรัพยากร, แต้ม, ไมล์, ไอเทม เป็นต้น)
 8. เนื้อหาอื่นนอกเหนือจากด้านบนที่มีการจำกัดการยกเลิกการซื้อตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ” (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”) หรือกฎหมายอื่น ๆ

3.  หากเป็นเนื้อหาที่ไม่สามารถยกเลิกการซื้อได้ตามข้อกำหนดในข้อที่ 2 บริษัทฯ จะแจ้งไว้อย่างชัดเจนให้สมาชิกรับทราบได้ง่าย และให้สินค้าทดลองของเนื้อหาดังกล่าว (ให้ใช้ชั่วคราวหรือให้ทดลอง) หรือหากไม่สามารถจัดให้ได้ จะมีมาตรการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ยกเลิกการซื้อของสมาชิก หากบริษัทฯ ไม่ใช้มาตรการเช่นนี้ สมาชิกจะสามารถยกเลิกการซื้อได้แม้จะเป็นรายการที่ถูกจำกัดการยกเลิกในข้อที่ 2

4.  หากรายละเอียดของเนื้อหาแบบเสียเงินที่แจ้งไว้ต่างจากรายละเอียดในโฆษณาหรือมีการเปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากรายละเอียดในสัญญาการซื้อ สมาชิกสามารถขอยกเลิกการซื้อได้ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ใช้เนื้อหานั้นได้ หรือ 30 วันนับจากวันที่ทราบข้อมูลหรือวันที่มีการแจ้งให้ทราบ

5.  หากสมาชิกยกเลิกการซื้อ บริษัทฯ จะตรวจสอบประวัติการซื้อจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหรือผู้ให้บริการตลาดเสรี และบริษัทฯ อาจขอหลักฐานเพิ่มเติมหรือติดต่อสมาชิกผ่านข้อมูลส่วนตัวที่สมาชิกเคยให้เพื่อตรวจสอบสาเหตุในการยกเลิกที่เหมาะสม

6.  หากทำการยกเลิกการซื้อตามข้อกำหนดในข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 4 บริษัทฯ จะเรียกคืนเนื้อหาแบบเสียเงินจากสมาชิกทันที และคืนเงินให้ภายใน 3 วันทำการ ซึ่งในกรณีนี้ เมื่อบริษัทฯ คืนเงินล่าช้า บริษัทฯ จะคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาล่าช้าและจ่ายดอกเบี้ยซึ่งกำหนดใน 「กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ」 และข้อบังคับใช้ในมาตรา 21 วรรค 3

7.  กรณีที่ผู้เยาว์ทำสัญญาซื้อผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์ บริษัทฯ ได้แจ้งว่าผู้เยาว์หรือผู้แทนทางกฎหมายสามารถยกเลิกสัญญานั้นได้หากเป็นการซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาต เพราะฉะนั้นหากผู้เยาว์ทำสัญญาซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้แทนทางกฎหมาย สามารถยกเลิกสัญญานั้นกับบริษัทฯ ได้ทั้งด้วยตัวเองและผู้แทนทางกฎหมาย แต่หากผู้เยาว์ซื้อเนื้อหาด้วยทรัพย์ที่อยู่ในขอบเขตที่ผู้แทนทางกฎหมายให้ความยินยอมแล้ว รวมถึงกรณีที่ผู้เยาว์เชื่อว่าตัวเองเป็นผู้เยาว์เนื่องจากโดนหลอกหรือเชื่อว่าได้รับอนุญาตจากผู้แทนทางกฎหมายแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้

8.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อเนื้อหาจะถูกตัดว่าเป็นผู้เยาว์หรือไม่ด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์ ข้อมูลของผู้ทำการชำระเงิน ชื่อในวิธีชำระเงิน ฯลฯ และบริษัทฯ อาจขอให้ส่งเอกสารที่สามารถรับรองความเป็นผู้เยาว์และผู้แทนทางกฎหมายเพื่อตรวจสอบว่ายกเลิกอย่างถูกต้องหรือไม่


บทที่ 23 (การคืนเงินกรณีชำระเงินเกิน)

1.  กรณีที่ชำระเงินเกินจำนวน บริษัทฯ จะคืนเงินยอดที่เกินให้แก่สมาชิก แต่หากการชำระเงินเกินดังกล่าวไม่ใช่ความผิดหรือความจงใจของทางบริษัทฯ แต่เป็นความผิดของสมาชิก สมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการคืนเงินนั้นในขอบเขตที่เหมาะสม

2.  การชำระเงินที่เสียค่าใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันนั้นจะเป็นตามวิธีการชำระเงินที่ผู้ประกอบการตลาดเปิดให้บริการและในกระบวนการชำระเงินหากมีการชำระเงินเกินจากจำนวนที่ควรจะจ่าย โดยจะต้องขอคืนเงินจากบริษัทฯ หรือผู้ประกอบการตลาดเปิด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขอคืนเงินที่จำเป็นตามนโยบายและระบบของผู้ประกอบการตลาดเปิด

3.  ค่าธรรมเนียมเครือข่าย (ค่าโทรศัพท์ ค่า Data ฯลฯ) ที่เกิดจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือใช้บริการเครือข่ายไม่สามารถขอคืนได้

4.  การคืนเงินจะดำเนินการตามนโยบายการคืนเงินของผู้ให้บริการตลาดเปิดแต่ละรายหรือบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับประเภทของระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์มือถือที่ใช้บริการ

5.  บริษัทฯ อาจติดต่อสมาชิกผ่านข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้เพื่อดำเนินการคืนเงินที่ชำระเกิน และอาจขอให้มีการให้ข้อมูลที่จำเป็น บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้แก่สมาชิกภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการคืนเงินจากสมาชิก

6.  เนื้อหาที่สมาชิกได้รับโดยไม่ต้องชำระค่าบริการในระหว่างการใช้บริการ หรือเนื้อหาที่บริษัทฯ ได้ให้ฟรีผ่านกิจกรรมภายในหรือภายนอก เช่น กิจกรรมร่วม ฯลฯ จะไม่สามารถคืนเงินได้


บทที่ 24 (การบอกเลิกสัญญาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

1.  สมาชิกสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ทุกเมื่อ โดยสามารถใช้เมนูในแอปพลิเคชันหรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อขอยกเลิกสมาชิกและสัญญาการใช้บริการได้ การยกเลิกสมาชิกจะทำให้ข้อมูลการใช้บริการของสมาชิกในเกม (คะแนน ตัวละคร ไอเทม เงินในเกม) ทั้งหมดจะถูกลบออกและไม่สามารถกู้คืนได้ (ทั้งนี้ การลบแอปพลิเคชันหรือการยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการในเครือจะไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกสัญญาการใช้บริการ)

2.  บริษัทฯ อาจยุติการให้บริการหรือยกเลิกสัญญาการใช้บริการกับสมาชิกในกรณีที่สมาชิกกระทำการที่ห้ามตามข้อกำหนดในข้อตกลงนี้และนโยบายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง หรือนโยบายบริการ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสมและกำหนดระยะเวลาในการระงับการใช้บริการหรือยกเลิกสัญญาการใช้บริการ

3.  หากสมาชิกยกเลิกสัญญาการใช้งานตามข้อที่ 1 การคืนเงินจะดำเนินการตาม "แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้เนื้อหา" สำหรับไอเทมที่ต้องชำระเงินที่ไม่ได้ใช้งานหลังจากการซื้อหรือยังเหลือระยะเวลาการใช้งาน

4.  หากบริษัทฯ ยกเลิกหรือระงับสัญญาการใช้บริการตามข้อที่ 2 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกคืนค่าซื้อเนื้อหาที่เสียค่าใช้จ่ายไปแล้วหรือค่าบริการรายเดือนที่ได้ชำระไปแล้ว

5.  บริษัทฯ อาจดำเนินการ เช่น ยกเลิกสัญญาการใช้บริการและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ไม่ได้ใช้บริการของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 6 เดือน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว") เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ในกรณีนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญา การทำลายข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สมาชิกก่อนล่วงหน้า 30 วัน


หมวดที่ 6 การชดเชยความเสียหายและการปฏิเสธความรับผิด ฯลฯ

บทที่ 25 (การชดเชยความเสียหาย)

1.  บริษัทฯ หรือสมาชิกมีหน้าที่ชดเชยความเสียหายให้อีกฝ่ายหนึ่งหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อตกลงหรือสร้างความเสียหายให้แก่อีกฝ่าย ทั้งนี้ หากไม่มีเจตนาหรือไม่ได้ตั้งใจจะถือว่าไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ด้านหน้า

2.  ในกรณีที่บริษัทฯ ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการรายบุคคลและให้บริการรายบุคคลแก่สมาชิก หากสมาชิกตกลงตามข้อกำหนดในการให้บริการรายบุคคลและความเสียหายเกิดขึ้นกับสมาชิกเนื่องจากความตั้งใจหรือความไม่ระมัดระวังของผู้ให้บริการรายบุคคล ผู้ให้บริการรายบุคคลต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว


บทที่ 26 (การปฏิเสธความรับผิดของบริษัทฯ )

1.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากภัยพิบัติหรือเหตุสุดวิสัยที่เทียบเท่า

2.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซม การเปลี่ยน การตรวจสอบตามปกติ การก่อสร้าง ฯลฯ ของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการ ทั้งนี้ หากไม่มีเจตนาหรือเป็นความตั้งใจของบริษัทฯ จะถือว่าไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ด้านหน้า

3.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการขัดขวางการใช้บริการที่เกิดจากความตั้งใจหรือความไม่ระมัดระวังของสมาชิก ทั้งนี้ หากสมาชิกมีเหตุให้เลี่ยงไม่ได้หรือเหตุผลอันสมควรจะถือว่าไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ด้านหน้า

4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารหรือข้อมูลที่สมาชิกโพสต์เกี่ยวกับบริการ เว้นแต่จะไม่มีเจตนาหรือความตั้งใจที่ร้ายแรง

5.  บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการแทรกแซงธุรกรรมหรือข้อพิพาทระหว่างสมาชิกกับสมาชิกคนอื่นๆ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการทำธุรกรรมดังกล่าว

6.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกเกี่ยวกับการใช้บริการที่ให้บริการฟรี ทั้งนี้ หากเกิดจากความตั้งใจหรือความประมาทที่ร้ายแรงของบริษัทฯ จะถือว่าไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ด้านหน้า

7.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ได้รับหรือสูญเสียผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของสมาชิกที่ใช้บริการ

8.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ค่าประสบการณ์ ระดับ ไอเทม เงินในเกม และอื่น ๆ ของสมาชิก ทั้งนี้ หากไม่มีเจตนาหรือเป็นความตั้งใจของบริษัทฯ จะถือว่าไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ด้านหน้า

9.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระเงินของบุคคลที่สามที่เกิดจากการที่สมาชิกไม่ได้จัดการรหัสผ่านบนอุปกรณ์มือถือ และรหัสผ่านที่ผู้ให้บริการตลาดเสรีให้มา ทั้งนี้ หากไม่มีเจตนาหรือเป็นความตั้งใจของบริษัทฯ จะถือว่าไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ด้านหน้า

10.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถใช้ฟังก์ชันเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มือถือ การเปลี่ยนแปลงหมายเลขอุปกรณ์มือถือ การเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ (OS) การใช้โรมมิ่งในต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ โทรคมนาคม ทั้งนี้ หากไม่มีเจตนาหรือเป็นความตั้งใจของบริษัทฯ จะถือว่าไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ด้านหน้า

11.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สมาชิกลบเนื้อหาหรือข้อมูลบัญชีที่บริษัทฯ ให้ไว้ ทั้งนี้ หากไม่มีเจตนาหรือเป็นความตั้งใจของบริษัทฯ จะถือว่าไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ด้านหน้า

12.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการของสมาชิกชั่วคราว ทั้งนี้ หากไม่มีเจตนาหรือเป็นความตั้งใจของบริษัทฯ จะถือว่าไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ด้านหน้า


บทที่ 27 (การแจ้งสมาชิก)

1.  ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องแจ้งสมาชิก สามารถทำได้ผ่านทางที่อยู่อีเมลของสมาชิก e-memo หมายเหตุในบริการเกม ข้อความ (LMS/SMS) หรือวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม

2.  ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องแจ้งสมาชิกทั้งหมด บริษัทฯ สามารถใช้วิธีการประกาศผ่านบริการเกม หน้าที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์หลัก คาเฟ่ หน้าต่างป็อปอัพหรือวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสมในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 7 วัน


บทที่ 28 (สิทธิ์ในการพิจารณาคดีและกฎหมายที่บังคับใช้)

1.  นโยบายนี้บังคับใช้และตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี หากเกิดการฟ้องร้องจากข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และสมาชิก ให้ศาลดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย


บทที่ 29 (การจัดการข้อร้องเรียนและการระงับข้อพิพาทของสมาชิก)

1.  บริษัทฯ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนเพื่อความสะดวกของสมาชิกผ่านบริการเกมหรือหน้าที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะมีบุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะเพื่อการดำเนินการด้านความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนจากสมาชิก

2.  หากบริษัทฯ พิจารณาและตรวจสอบความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนที่สมาชิกยื่นเรื่องและเห็นว่าเหมาะสมและได้รับการยอมรับอย่างเป็นกลาง บริษัทฯ จะดำเนินการทันทีภายในระยะเวลาที่เหมาะสม แต่หากกระบวนการแก้ไขใช้เวลานาน บริษัทฯ จะแจ้งถึงเหตุผลของระยะเวลาที่ยาวนานและกำหนดการผ่านบริการเกมหรือแจ้งให้ทราบตามบทที่ 27 ข้อที่ 1

3.  หากข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับสมาชิกและมีการไกล่เกลี่ยโดยหน่วยงานกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เป็นบุคคลที่สาม บริษัทฯ จำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงมูลเหตุในการดำเนินการกับสมาชิกอย่างซื่อตรง เช่น ข้อจำกัดในการใช้งาน และอาจปฏิบัติตามการไกล่เกลี่ยของหน่วยงานกลางไกล่เกลี่ย


<ภาคผนวก>

ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565